top of page
Man-at-gym

 1. Introduktion 

Kristianstad Predators är dedikerat till att upprätthålla idrottens integritet och säkerställa rättvis konkurrens. Som en del av vårt engagemang för ren och drogfri idrott har vi etablerat denna Anti-Doping Policy för att främja och skydda hälsan, välbefinnandet och trovärdigheten hos våra lagmedlemmar. Denna policy gäller för alla spelare, tränare, personal och alla som är associerade med laget. 

2. Förbjudna substanser och metoder 

2.1. Användning, innehav eller distribution av ämnen eller metoder som finns med på World Anti-Doping Agency (WADA) förbjudna lista är strängt förbjudet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, anabola steroider, peptidhormoner, tillväxtfaktorer, bloddopning, genetisk dopning och ämnen som döljer närvaron av förbjudna substanser. 

2.2. Spelare och personal är ansvariga för att säkerställa att eventuell medicinering eller behandling de använder inte finns med på WADA:s förbjudna lista. Det är deras ansvar att rådfråga lagets medicinska personal eller en certifierad idrottsläkare för att säkerställa efterlevnad av policyn. 

3. Testning och sanktioner 

3.1. Alla lagmedlemmar kan bli föremål för både tävlingsinriktad och out-of-competition testning utförd av ett certifierat och oberoende testningsorgan som utses av Kristianstad Predators eller den relevanta styrande organet. 

3.2. Vägran att underkasta sig testning, manipulering av prov eller något annat försök att undvika eller hindra testningsprocessen kommer att betraktas som ett brott mot denna policy och kan resultera i disciplinära åtgärder. 

3.3. Om en spelare eller personal testar positivt för en förbjuden substans eller överträder någon bestämmelse i denna policy kan de ställas inför disciplinåtgärder, inklusive avstängning, uppsägning av kontrakt, förlust av privilegier och andra lämpliga åtgärder. 

4. Utbildning och stöd 

4.1. Kristianstad Predators kommer att tillhandahålla omfattande utbildnings- och medvetenhetsprogram till alla spelare och personal angående farorna med dopning, vikten av ren idrott och konsekvenserna av dopningsbrott. 

4.2. Lagmedlemmar kommer att ha tillgång till kvalificerade yrkespersoner som kan ge råd och stöd angående drogfri träning, näring och hälsa. 

5. Sekretess och rapportering 

5.1. All information som erhålls genom antidopningsprogrammet, inklusive testresultat, medicinska journaler och annan personlig eller känslig information, kommer att hanteras i enlighet med tillämpliga sekretesslagar och föreskrifter. 

5.2. Personer som misstänker eller har information relaterad till dopningsbrott uppmanas att rapportera sådan information till de behöriga myndigheterna inom Kristianstad Predators. Visselblåsarskydd kommer att erbjudas dem som rapporterar brott i god tro. 

6. Efterlevnad av policyn 

6.1. Alla spelare och personal som är associerade med Kristianstad Predators är skyldiga att följa denna Anti-Doping Policy som ett villkor för deras deltagande eller anställning. 

6.2. Överträdelser av denna policy kommer att undersökas snabbt, och lämpliga disciplinära åtgärder kommer att vidtas vid behov. 

7. Granskning av policyn 

7.1. Denna Anti-Doping Policy kommer att granskas regelbundet för att säkerställa att den är uppdaterad med de senaste antidopningsreglerna och bästa praxis. 

7.2. Eventuella revideringar eller uppdateringar av policyn kommer att kommuniceras till alla lagmedlemmar för att säkerställa deras förståelse och efterlevnad. 

Genom att acceptera medlemskap eller anställning hos Kristianstad Predators erkänner spelare och personal sitt åtagande för denna Anti-Doping Policy och godkänner att följa dess bestämmelser. 

bottom of page